RENTAL

บริการเช่าสระว่ายน้ำจาก 165 Container Pool ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะตัวของลูกค้า
โดยทางบริษัทฯ จะเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขนส่ง ติดตั้งและเตรียมน้ำก่อนการใช้งานทุกครั้ง
โดยเรทราคาการให้บริการแบ่งตามประเภทของดังนี้

Standard Series

ตู้ขนาด 20 ft. (6 เมตร)

ราคา 20,000 บาท/วัน (ขั้นต่ำ 2 วัน)

Aquarium Series

ตู้ขนาด 20 ft. (6 เมตร)

ราคา 25,000 บาท/วัน (ขั้นต่ำ 2 วัน)

หมายเหตุ

  • ค่าเช่าไม่รวมรถ และค่าเครนในการยกสระ (แล้วแตากรณี)
  • กระจกร้าวหรือแตก 50,000 บาท
  • ตัวสระ Liner ฉีกขาด 10,000 บาท
  • ตัวสระ Liner มีรอยไม่สามารถลบออกได้ 5,000 บาท
  • ตัวสระ Composile มีรอยไม่สามารถแก้ไขได้ 10,000 บาท
  • ตัวไม้ตกแต่งสระชำรุด 3,000 บาท
  • เครื่องกรอง 50,000-100,000 บาท
  • ตัวตู้เกิดรอยบุบ หรือชำรุด จุดละ 3,000-5,000 บาท